mark-stonestreet-dvara-pala-black-granite-180x30x34-cm-d